Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
0 items - kr0.00 0

Köpvillkor

Gäller från och med 1 februari 2023

Tack för att du har valt Billaddare Stockholm som din leverantör av laddbox samt andra tillbehör till din bil och ett extra stort tack för att du tar dig tid att noggrant läsa igenom våra köpvillkor.

Vi vill börja med att i en kort sammanfattning förklara varför vi har skapat dessa köpvillkor. Vårt grundläggande mål är att på ett tydligt och lättläst vis säkerställa att du förstår de villkor som gäller för köp, leverans och installation av våra laddboxar.

Vår målsättning är att du, efter att ha läst dessa villkor, ska känna dig säker på ditt val av Billaddare Stockholm och de produkter som vi levererar. Om du har några frågor eller funderingar är du givetvis varmt välkommen att höra av dig till oss. Tack för ditt förtroende och tack för att du väljer Billaddare Stockholm!

Innehållsförteckning

 1. Parter
 2. Allmän information och omfattning
 3. Produkter
 4. Installation
 5. Beställning
 6. Skattereduktion (för privatpersoner)
 7. Garanti
 8. Skattereduktion
 9. Behandling av personuppgifter
 10. Övrigt
 11. Kontakt och support

1. Parter

Dessa allmänna köpvillkor gäller för alla individuella avtal om köp av varor eller tjänster som ingås mellan en kund, varvid avses en fysisk eller juridisk person (hädanefter kallad “Kunden”) och Billaddare Stockholm  AB, organisationsnummer 559414-8412, Larsbergsvägen 27,  181 38 Lidingö. Kunden och Billaddare Stockholm benämns i det följande gemensamt för ”Parterna”.

2. Allmän information och omfattning

2.1 Dessa köpvillkor gäller för Billaddare Stockholm  försäljning av laddbox, laddstolpe, laddstation, laddkabel eller annan utrustning (benämnt ”Laddutrustning”) till Kunden, samt för installationstjänster i samband med köp Stockholm kan dock inte garantera korrektheten på informationen som finns presenterad på hemsidan eller vårt produkt- och tjänsteutbud i övrigt. Billaddare Stockholm kan inte ställas till svars för om hemsidan ligger nere eller om någon funktionalitet inte fungerar som förväntat.

3. Produkter

3.1 Billaddare Stockholm tillhandahåller ett brett sortiment av billtillbehör, bland annat laddboxar, laddstolpar, laddstationer och laddkablar. En fullständig och uppdaterad förteckning över samtliga produkter som erbjuds finns tillgänglig på www.billaddarestockholm.se

3.2 Samtliga produkter som saluförs får endast användas i enlighet med respektive produkts bruksanvisning. Laddutrustning får endast användas till laddning av den typ av elbil och med den strömstyrka för vilken Laddutrustningen är utformad.

3.3 För det fall Laddutrustningen används för att ladda bilar av annan typ eller med annan strömstyrka än sådan för vilken Laddutrustningen är utformad är Kunden ensam ansvarig för eventuella skador på Laddutrustning och bil.

4. Installation

4.1 Billaddare Stockholm är stolta över att kunna erbjuda smidiga och kostnadseffektiva installationslösningar för laddboxar. Billaddare Stockholm har som ambition att på sikt kunna erbjuda installation till samtliga adresser i Sverige. För närvarande kan dock vissa adresser befinna sig utanför Billaddare Stockholms installationsområde. För det fall att Billaddare Stockholm ej kan tillhandahålla installation till din adress kommer en representant från Billaddare Stockholm att kontakta dig så snart som möjligt efter genomförd beställning.

4.2 Samtliga tjänster avseende Installation tillhandahålls i samarbete med Billaddare Stockholms samarbetspartners. Dessa installatörer är auktoriserade Elinstallationsföretag som följer Elsäkerhetslagen 2016:732, är utsedda att vara elsäkerhetsledare för egna arbeten och har tillräckliga kunskaper för detta. Se Elsäkerhetsverkets föreskrift ELSÄK-FS 2006:1 och i förekommande fall svensk standard SS-EN 50110-1. Val av installatör beror bland annat på geografisk placering. För mer information, hör gärna av dig till oss på info@blst.se

4.3 Vid beställning av Installation levererar Billaddare Stockholm i enlighet med orderbekräftelsen som Kunden fick vid beställning. Arbeten utöver detta utförs enligt vår prislista för installationsarbeten och faktureras av Billaddare Stockholm eller installatören efter utfört arbete.

4.4 Vid beställning av Installation åligger det Kunden att tillse följande:

 1. Att eventuella nödvändiga tillstånd från hyresvärd, markägare, bostadsrättsförening eller annan relevant rättighetshavare har inhämtats.

 2. Att den plats där Laddutrustningen ska installeras är lämplig för Installation av Laddutrustningen.

 3. Att installatören får nödvändig och korrekt information samt erforderlig tillgång till plats för Installation av Laddutrustningen.

 4. Att utföra sådana åtgärder (som inte åligger Billaddare Stockholm enligt detta avtal) som är nödvändiga för Installation av Laddutrustningen (såsom byggnadsmässiga, mekaniska och elektriska åtgärder). Detta inkluderar även sådana åtgärder som är nödvändiga för att förhindra skador på person eller annan egendom.

4.5 För fullständiga villkor, inklusive priser, gällande installation av laddboxar, vänligen besök https://www.billaddarestockholm.se.

5. Beställning

5.1 Kunden gör enkelt sin beställning via Billaddare Stockholms hemsida. När Billaddare Stockholm mottar Kundens beställning bekräftas beställningen genom att en orderbekräftelse skickas till Kunden på den e-postadress som har angivits.

5.2 Eventuella preliminära skattereduktioner dras av Kundens totalpris i samband med beställningen. För mer information om skattereduktioner, se punkt 8.

5.3 Kunden skall noggrant läsa igenom mottagen orderbekräftelsen och kontrollera att orderbekräftelsen överensstämmer med beställningen. Eventuella avvikelser mellan orderbekräftelse och beställning skall omgående meddelas Billaddare Stockholm.

5.4 I samband med beställning ger Kunden Billaddare Stockholm fullmakt att hämta uppgifter om Kundens anläggningsuppgifter, elnätsabonnemang, historiska och aktuella data tillgänglig från Kundens elmätare via nätägaren samt att ta reda på vem kundens elleverantör och balansansvariga är. Kunden ger Billaddare Stockholm ensamrätt att själv eller den Billaddare Stockholm anlitar i sitt ställe att analysera aktuell data och styra laddningen.

6.Skattereduktion (för privatpersoner)

6.1 Från och med 1 januari 2021 kan du få skattereduktion för delar av kostnaden om du anlitar ett företag för installation av grön teknik. Det är endast arbete och material som ger rätt till avdrag. Avdraget får vara högst 50 procent för installation av system för lagring av egenproducerad el eller installation av laddningspunkt för elfordon. Du kan få som mest 50 000 kronor i skattereduktion för installation av grön teknik per år. Tänk på att du behöver ha betalat tillräckligt med skatt under året för att kunna nyttja hela skattereduktionen. Det är särskilt viktigt om du också använt rot- och rutavdrag.

6.2 På Kundens begäran ansvarar Billaddare Stockholm  för att ansöka om skattereduktion för grön teknik hos Skatteverket.

6.3 Vid betalning av Kundens beställning genomför Billaddare Stockholm, på begäran av Kunden, ett preliminärt avdrag på den totala kostnaden. För det fall att ansökan skattereduktion nekas förbehåller sig Billaddare Stockholm rätten att fakturera Kunden mellanskillnaden mellan redan erlagd betalning och den totala kostnaden för Kundens beställning.

7. Garanti

7.1 Garantier på varor lämnas av produkternas respektive tillverkare. Billaddare Stockholm lämnar inga ytterligare garantier utöver respektive tillverkares specificerade garantivillkor.

8. Ansvar

8.1 Billaddare Stockholm ansvarar inte för fel, avbrott, störningar, strömkvalitet och liknande som kan härröras till andra tjänsteleverantörer, bland annat elleverantörer, elproducenter, elnätsleverantörer och internetleverantörer.

8.2 Billaddare Stockholm ansvarar inte heller för skador eller förluster som åsamkas Kunden på grund av felaktig användning, bland annat, men inte begränsat till, felaktig laddning, datavirus och liknande.

8.3 Billaddare Stockholm ansvarar inte för eventuella fel, skador eller förluster som åsamkas Kunden på grund av Installation. Samtliga ärenden hänförliga till Installation skall hanteras direkt mellan Kunden och installatören.

8.4 Köparen är ansvarig för att den för laddning avsedda elbilen är kompatibel med Laddutrustningen. Billaddare Stockholm ansvarar inte för skador som uppkommer på grund av att elbilen och Laddutrustningen inte är fullständigt kompatibla.

9. Behandling av personuppgifter

9.1 I enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) och i syfte att underlätta ärendehanteringen informeras Kunden om att de personuppgifter som lämnas till Billaddare Stockholm kommer att användas i Billaddare Stockholms ord- och textbehandling, registerföring, redovisning, övrig administration samt e-post.

9.2 Vid köp av Laddutrustning, Installation eller molntjänst ska Kunden lämna uppgift om namn, personnummer, folkbokföringsadress, telefonnummer och e-postadress. I samband med köp av Installationstjänster ska även installationsadress uppges.

9.3 Billaddare Stockholm ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

9.4 Billaddare Stockholm kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

9.5 Kunden har rätt att av begära tillgång till sina personuppgifter. Det innebär att Kunden har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dennes personuppgifter. Kunden har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Kunden har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om Kunden, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Kunden har även rätt att i registerutdraget få information om den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period.

9.6 Kunden har rätt till rättelse av dennes personuppgifter. Billaddare Stockholm kommer på Kunden begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter Billaddare Stockholm behandlar om Kunden.

9.7 Kunden har rätt till radering av dennes personuppgifter. Det innebär att Kunden har rätt att begära att dennes personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att Billaddare Stockholm inte omedelbart får radera Kundens personuppgifter, till följd av exempelvis gällande bokförings- och skattelagstiftning.

9.8 Kunden har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om Kunden invänder mot sådan behandling kommer Billaddare Stockholm enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än Kundens intressen.

.10. Övrigt

10.1 Billaddare Stockholm har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor. Möjlighet till överlåtelse av sina rättigheter och skyldigheter medges ej för Kunden. Vidare har Billaddare Stockholm rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina skyldigheter.

10.2 Tvist med anledning av dessa villkor ska avgöras i svensk domstol och enligt svensk lag.

11. Kontakt och support


Du kan när som helst höra av dig till Billaddare Stockholm för support och övriga frågor. 
Supporten nås helgfria vardagar via mail på: info@blst.se mellan kl. 08-16.

 tack för att du tar dig tid att noggrant läsa igenom våra köpvillkor.

0
  0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop